Iamus là một công ty công nghệ nông nghiệp sử dụng máy học để biến hình ảnh, môi trường và sinh trắc học của chim và trang trại thành dữ liệu có thể phân tích cho các nhà chăn nuôi gia cầm.

Recommended Posts