Dizim AI

Nền tảng tiếp thị kỹ thuật số & tạo video sáng tạo ứng dụng AI, dữ liệu lớn cũng như chuyên môn sản xuất phương tiện truyền thông sáng tạo giúp các doanh nghiệp trực tuyến trở thành giải pháp tiếp thị kỹ thuật số tự động, đơn giản với chi phí hợp lý.

Dizim.Ai

AI creative video generation & digital marketing platform applying AI, big data as well as creative media production expertise helping online businesses a streamless, automatic digital marketing solution with affordable cost.

Continue reading